Kompletterande arbetslöshetsförsäkring vid tvist

CIKO kan bevilja anställd som omfattas av Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd kompletterande arbetslöshetsersättning. Kvalifikationskravet är att den anställde ska arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 12 månader under en ramtid på 24 månader. Arbetet ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden.

Den anställde ska ha blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller arbetsbrist och i rätt tid underrättat arbetsgivare om ogiltigförklaring. Frågan om uppsägningens giltighet ska vara föremål för rättegång eller förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande eller kollektivavtal. Arbetstagarens fackliga organisation ska ha påkallat förhandling och väckt talan inom de frister som gäller för talan om ogiltighet. Den kompletterande arbetslöshetsersättningen utges ej vid uppsägning på grund av arbetsbrist som angrips enbart därför att den strider om turordningsreglerna.

För mer information se Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsvillkor.