Statlig ersättning

Premie och statlig ersättning

Varje månad rapporterar ni företagets lönesumma till Folksam eller Pensionsvalet. Lönesumman ligger sedan till grund för den premie som ni betalar till CIKO.

  • Omfattas er verksamhet av Huvudavtal - om trygghet, omställning och anställningsskydd är premien 0,49 % av lönesumman.
  • Omfattas er verksamhet av Kollektivavtal om omställning är premien 0,30 % av lönesumman.

Den statliga ersättningen kan som högst uppgå till 0,15 % av underlaget för arbetsgivaravgifter. Ersättningen kan heller aldrig bli högre än den inbetalda avgiften till omställnings­organisationen.

Den statliga ersättningen gäller från 1 oktober 2022 och den första utbetalningen baseras på den lönesumma som ni har rapporterat in för perioden 1 oktober – 31 december 2022.

CIKO ansöker och betalar ut den statliga ersättningen

För företag och organisationer som har kollektivavtal tecknat mellan Fremia och LO är det CIKO som ansöker åt arbetsgivaren och betalar ut den statliga ersättningen.

CIKO gör er ansökan till Kammarkollegiet baserat på de lönesummor som ni har rapporterat till Folksam/Pensionsvalet. Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och CIKO betalar ut den till er senast den 31 december 2023.

CIKO tar inte ut någon avgift för att sköta ansökningsförfarandet eller för att göra eventuell utbetalning.

Information från Kammarkollegiet

Fakta om statlig ersättning

CIKO har, genom kollektivavtalen, uppdrag att ansöka om ersättning i arbetsgivarens namn och för arbetsgivarens räkning.

Kammarkollegiet beslutar om ersättning. CIKO tar emot ersättningen och vidarebefordrar den till arbetsgivaren.

Ersättningen som arbetsgivaren kan få, enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, motsvarar den premie som under det år ansökan avser betalats och förmedlats till CIKO. Dock högst ett belopp motsvarande 0,15 procent av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

Har ni som arbetsgivare inte betalt några omställningspremier kommer ingen statlig ersättning att utbetalas.

CIKO kommer att lämna information till Kammarkollegiet om eventuella ändringar som kan påverka beviljad ersättning från tidigare år. Sådan information kan bland annat avse förändrade lönesummor eller betalad avgift till en registrerad omställningsorganisation. Det finns skyldighet enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd att anmäla sådana förändringar som kan påverka det som ansökan avser.

CIKO kommer att lämna information till Kammarkollegiet om retroaktiva ändringar de kommande, för närvarande, två åren efter det år ansökan avser. Informationen kan innebära att ersättning som avser tidigare år ändras. En arbetsgivare kan i vissa fall bli återbetalningsskyldig. Arbetsgivaren ansvarar alltid fullt ut för informationen och ska se till att denna är korrekt.

Om arbetsgivaren anser att för lite ersättning betalats ut måste arbetsgivaren själv begära omprövning av eller överklaga Kammarkollegiets beslut, se vidare under Omprövning och överklagande.

Utbetalningen av den statliga ersättningen kommer att ske efter det att Kammarkollegiets handling är klar, senast i december 2023.

För att CIKO ska kunna betala ut beslutad ersättning krävs att arbetsgivaren är registrerad hos CIKO med korrekt bankgiro eller bankkonto. 

Observera att vi inte kan hantera PlusGiro.

Läs hur ni registrerar er som arbetsgivare

Logga in som arbetsgivare

Kontakta CIKO om ni behöver byta den administratör som ni har registrerat i arbetsgivarportalen.

Arbetsgivaren måste själv begära omprövning eller överklaga direkt hos Kammarkollegiet om arbetsgivaren inte är nöjd med beslutet. Det ingår inte i CIKOs uppdrag att begära omprövning av Kammarkollegiets beslut eller överklaga beslut för arbetsgivarens räkning.

Besked via arbetsgivarportalen

Kammarkollegiets beslut kommer att meddelas på arbetsgivarportalen här på ciko.se, i inloggat läge och via brev.

Begär omprövning inom tre veckor

Arbetsgivaren anses ha mottagit beslutet när CIKO elektroniskt fått beslutet från Kammarkollegiet och har då tre veckor på sig att begära omprövning eller överklaga beslutet. Det är därför viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad om informationen på Mina sidor. Informationen kommer att finnas där inom ett par dagar från det att CIKO tagit emot beslutet från Kammarkollegiet. Brevet med informationen tar lite längre tid.

Arbetsgivaren har själv skyldighet att agera för att inte tiden för överklagande ska löpa ut. CIKO tar inte ansvar för arbetsgivarens försening.

För att en arbetsgivare ska ingå i den kollektiva ansökan krävs att man har

  • rapporterat löneuppgifter till Folksam/Pensionsvalet i vederbörlig ordning
  • betalat avtalad premie avseende CIKO för det år ansökan avser och
  • lämnat de uppgifter som krävs för att administrera ansökan om ersättning från Kammarkollegiet.

För utländska bolag som inte har ett svenskt organisationsnummer kommer inte Kammarkollegiet fatta beslut om ersättning.

Vissa arbetsgivare som har betalat avgift till CIKO på grund av kollektivavtal men som inte omfattas av de nya huvud- respektive kollektivavtalen som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, omfattas inte av fullmakten eller CIKO uppdrag och ingår därmed inte i den kollektiva ansökan.

Kontakta CIKO för slutligt besked om du omfattas av de nya reglerna.

En ny lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd trädde i kraft den 30 juni 2022.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Enligt Huvudavtal mellan Fremia och LO ska CIKO tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd från och med den 1 oktober 2022 och enligt Kollektivavtal om omställningsförsäkring mellan Fremia och LO ska CIKO tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd från och med den 1 oktober 2022.

Enligt motiven till lagen ska det finnas möjlighet till förenklad administration av den statliga ersättningen till arbetsgivare genom att ge administrationsbolag/omställningsorganisation uppdraget att kollektivt ansöka om och ta emot ersättning för flera arbetsgivare. Genom att använda redan upparbetade system och rutiner kommer hanteringen att förenklas och effektiviseras.

Mot bakgrund av ovanstående har kollektivavtalsparterna givit CIKO i uppdrag att, för arbetsgivare som betalar avgifter genom Folksam eller Pensionsvalet till CIKO, ansöka om ersättning från Kammarkollegiet i enlighet med lagen om omställnings- och kompetensstöd.

Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och CIKO tar emot och överför beslutad ersättning till arbetsgivaren.

Information från Kammarkollegiet

 

För enskilda firmor kommer CIKO att överföra personuppgifter till Kammarkollegiet i form av personnummer på innehavaren.

Mer information om hur CIKO behandlar personuppgifter finns i vår integritetsskyddspolicy.

Läs mer

CIKO tar inte ut någon avgift för att sköta ansökningsförfarandet eller för att göra eventuell utbetalning.

En ansökan om ersättning för avgifter för grundläggande omställnings- och kompetensstöd som arbetsgivare betalat till registrerad omställningsorganisation får göras av firmatecknare för enskild arbetsgivare.

Till en enskild ansökan ska även registreringsbevis där firmatecknare framgår samt kontobevis för den enskilde arbetsgivarens firma bifogas.

Innan enskild ansökan görs behöver arbetsgivare inhämta underlag för beräkning från registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation.

Enskild ansökan sker genom att skicka in Kammarkollegiets ansökningsformulär samt underlag för beräkning via e-post eller postförsändelse.

Information från Kammarkollegiet