Våra villkor

Tillämpningsområde

Tillsvidareanställd

Tillsvidareanställd arbetstagare omfattas vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Inte arbetsför på grund av sjukdom

Som uppsagd arbetstagare ska även anses arbetstagare som på grund av sjukdom inte är arbetsför. Detta förutsatt att sjukdomstillståndet förhindrar arbetstagaren att utföra de arbetsuppgifter som hen är anställd för, samt det har visat sig att arbetsgivaren saknar möjlighet att erbjuda anpassade eller alternativa arbetsuppgifter.

Tidsbegränsad anställning

Som uppsagd arbetstagare ska även anses arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut i enlighet med anställningsavtalet. Detsamma ska gälla om en anställning som utgör en centralt kollektivavtalad anställningsform avslutas i enlighet med de regler som det avtalet föreskriver.

Särskilda tillämpningsområden

  • Arbetstagare omfattas av avtalet längst t.o.m. månaden i § 32 a LAS angiven ålder.
  • Med full sysselsättningsgrad avses i tillämpligt villkorsavtal angivet heltidsmått.
  • Vid beräkning av sammanhängande anställningstid får ett eller flera kortare anställningsavbrott om högst 14 kalenderdagar vardera förekomma.
  • För visstidsanställd som arbetar hel höst- eller vårtermin, s.k. terminsanställning, inom skola & utbildning anses anställningen utgöra 6 månader räknat från 1 januari till och med 30 juni respektive 1 juli tom 31 december.
  • För arbetstagare hos företag/organisation som blivit medlem i KFO får även anställningstid före anslutningstidpunkten till KFO beaktas.
  • Arbetstagare kan omfattas av avtalet om arbetstagaren slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, om det klart framgår att arbetstagaren slutar på initiativ av företaget/organisationen. Detta gäller under förutsättning att anställningen upphör på grund av arbetsbrist och att den driftsmässiga förändringen i företaget/organisationen medför varaktig personalreduktion.
  • Med företag/organisation ansluten till KFO avses företag/organisation som vid tidpunkten för anställningens upphörande är medlem i KFO.