Så här anmäler du dig

Det finns två sätt att anmäla sig till CIKO. Man kan göra det som arbetsgivare eller som jobbsökare. Här kan du läsa om hur du gör din anmälan och hur du ansöker om omställningsersättning.

Som arbetsgivare

Den enklaste vägen är att arbetsgivaren gör anmälan. Ju tidigare anmälan kommer in desto snabbare kan vi börja vårt arbete. Som arbetsgivare fyller du i komplett anmälan med arbetsgivarens uppgifter om arbetsplats, kontaktperson och berörda arbetstagare. Formuläret för arbetsgivare hittar du här>>

Som jobbsökare

Det enklaste sättet är att du låter din arbetsgivare sköta anmälan, men om du som jobbsökare vill göra det så går det bra. CIKO kommer att ta kontakt med din arbetsgivare för att verifiera att uppgifterna stämmer och att be arbetsgivaren komplettera med ett protokoll som bekräftar din uppsägning. CIKO kan också kontakta dig för att be om kompletterande uppgifter, så att CIKO kan bedöma din anmälan. Formuläret för jobbsökare hittar du här>>

En närmare beskrivning av vad som händer efter att CIKO har fått din anmälan hittar du under rubriken: Vad händer sedan>> 

När sätter omställningsarbetet igång?

  • Från tidpunkten då anmälan inkommit till CIKO och det är först då som omställningsersättning kan betalas ut och aktivt omställningsstöd sättas in.
  • Som längst 18 månader efter att anställningen upphört. Därefter avslutas utbetalningen av omställningsersättning samt eventuella aktiva insatser avslutas.

Vem kan få omställningsersättning?

Förutom att vara godkänd jobbsökare måste du som jobbsökare uppfylla följande krav:

  • Du ska vid anställningens upphörande ha fyllt 40 år
  • Under de senaste 5 åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader vid ett eller flera företag/organisationer anslutna till KFO (med månad menas 30 dagar)
  • Bifoga arbetsgivarintyg för dessa anställningar
  • Protokoll med lokal facklig organisation om arbetsbrist, om omreglerat arbetstidsmått eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska bifogas ansökan.

Formuläret för omställningsersättning hittar du här>>