Omställningsavtal Fremia – LO

Syfte och mål

För arbetstagare

Det aktiva omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet i omställning till ett nytt arbete genom att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsstöd. Avtalets ekonomiska omställningsförmån ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen.
Arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete ska öka genom det aktiva omställningsstödet. Ett sådant arbete är framgångsrikt om arbetslöshet kan undvikas eller upphöra genom ett nytt arbete. En förutsättning för att uppnå denna målsättning är att arbetstagaren själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

För arbetsgivare
När arbetsbrist uppstår i organisationen ska arbetsgivarens behov av att behålla kompetens som stärker organisationens kvalitet, lönsamhet och konkurrenskraft tillgodoses.

 

§ 1 Tillämpningsområde

§ 1 a Tillsvidareanställd


Tillsvidareanställd arbetstagare omfattas vid uppsägning på grund av arbetsbrist.  

§ 1 b Inte arbetsför på grund av sjukdom

Som uppsagd arbetstagare ska även anses arbetstagare som på grund av sjukdom inte är arbetsför.  Detta förutsatt att sjukdomstillståndet förhindrar arbetstagaren att utföra de arbetsuppgifter som hen är anställd för, samt det har visat sig att arbetsgivaren saknar möjlighet att erbjuda anpassade eller alternativa arbetsuppgifter.

§ 1 c Tidsbegränsad anställning

Som uppsagd arbetstagare ska även anses arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut i enlighet med anställningsavtalet. Detsamma ska gälla om en anställning som utgör en centralt kollektivavtalad anställningsform avslutas i enlighet med de regler som detta avtal föreskriver.

§ 2 Omfattning i tid

Arbetstagare omfattas av Omställningsavtal Fremia – LO:s (Omställningsavtalet) förmåner:

  • från tidpunkten då anmälan inkommit till Stiftelsen. Först från den tidpunkten kan omställningsersättning utbetalas och aktivt omställningsstöd sättas in.
  • till som längst 18 månader efter det att anställningen har upphört. Efter den tidpunkten utbetalas inte omställningsersättning och eventuella pågående aktiva insatser avslutas.

Särskilda tillämpningsområden

Arbetstagare omfattas av avtalet längst t.o.m. månaden i § 32 a LAS angiven ålder.

Med full sysselsättningsgrad avses i tillämpligt villkorsavtal angivet heltidsmått.

Vid beräkning av sammanhängande anställningstid får ett eller flera kortare anställningsavbrott om högst 14 kalenderdagar vardera förekomma.

För visstidsanställd som arbetar hel höst- eller vårtermin s k terminsanställning , inom skola & utbildning anses anställningen utgöra 6 månader räknat från 1 januari till och med 30 juni respektive 1 juli tom 31 december.

För arbetstagare hos företag /organisation som blivit medlem i Fremia får även anställningstid före anslutningstidpunkten till Fremia beaktas.

Arbetstagare kan omfattas av avtalet om arbetstagaren slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, om det klart framgår att arbetstagaren slutar på initiativ av företaget/organisationen. Detta gäller under förutsättning att anställningen upphör på grund av arbetsbrist och att den driftsmässiga förändringen i företaget/organisationen medför varaktig personalreduktion.

Med företag/organisation ansluten till Fremia avses företag/organisation som vid tidpunkten för anställningens upphörande är medlem i Fremia.

Undantag

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om företag/organisation blir medlem i Fremia i anslutning till eller inför förestående uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om hen vid verksamhetsövergång haft rätt att låta anställningen övergå till det förvärvande företaget/organisationen men avböjt detta och till följd av det blivit uppsagd hos det överlåtande företaget/organisationen.

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om hen är anställd som Vd/motsvarande.

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om hen är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats och därmed enligt § 1 LAS är undantagen från lagens tillämpning. Detta förhindrar dock inte att arbetstagare som är anställd i en kollektivavtalad anställningsform omfattas om detta är föreskrivet i tillämpligt villkorsavtal.

Arbetstagare omfattas inte längre av avtalet om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att ny anställning ska påbörjas hos arbetsgivaren inom 30 dagar efter det att anställningen upphört. Dock kan aktiva omställningsinsatser fortsätta under en eller flera kortare perioder med tillfälliga anställningar.

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om hen omfattas av ett annat omställningsavtal/motsvarande som innehåller ekonomiska förmåner och/eller aktivt omställningsstöd.

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om hen före anställningens upphörande beviljats rätt till hel sjukersättning.

Arbetstagare omfattas inte av avtalet om hen underrättar arbetsgivaren om ogiltigförklaring av en uppsägning eller yrkar skadestånd från företaget/organisationen med anledning av uppsägningen.

Företagare som inte omfattas av Avtalsförsäkringar Fremia – LO omfattas inte av Omställningsavtalet.

§ 3 Anmälan till Stiftelsen

Anmälan av arbetstagare till Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO (Stiftelsen) görs av arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt eller endast av arbetstagaren, i anslutning till beslut om uppsägning.

§ 4 Aktivt omställningsstöd

Arbetstagare som omfattas av § 1 a och b och inte är undantagen enligt § 2 har rätt till aktivt omställningsstöd i enlighet med villkoren i detta avtal förutsatt att hen varit anställd med sammanhängande anställning hos ett eller flera företag/organisation ansluten till Fremia, med minst 40 procent sysselsättningsgrad, sedan minst 12 månader vid tidpunkten för anställningens upphörande.  

Arbetstagare som omfattas av § 1 c och inte är undantagen enligt § 2 har rätt till aktivt omställningsstöd i enlighet med villkoren i detta avtal förutsatt att hen varit anställd med sammanhängande anställning hos ett eller flera företag/organisationer anslutna till Fremia, med minst 40 procent sysselsättningsgrad, sedan minst 24 månader vid tidpunkten för anställningens upphörande.

Det aktiva omställningsstödet ska påbörjas så tidigt som möjligt och kan påbörjas under uppsägningstiden. Det aktiva omställningsstödet kan som längst pågå i 18 månader efter det att anställningen har upphört.

Insatserna i det aktiva omställningsstödet ska öka arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete samt utformas och anpassas utifrån arbetstagarens behov, förutsättningar och önskemål. En individuell handlingsplan ska därför upprättas. Det innebär att omställningsstödets omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika individer.

Beslut om aktivt omställningsstöd i det enskilda fallet fattas av Stiftelsen.

§ 5 Omställningsersättning

Arbetstagaren som omfattas av §§ 1 a, b och c och inte är undantagen enligt § 2 har rätt till omställningsersättning förutsatt att arbetstagaren vid anställningens upphörande fyllt 40 år och under de senaste 5 åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader vid ett eller flera företag/organisationer anslutna till Fremia. Perioden om fem år ska beräknas från tidpunkten för antingen anställningens upphörande eller när anställningen skulle ha upphört enligt reglerna i LAS. Med månad menas 30 dagar. Protokoll om arbetsbrist, om omreglerat arbetstidsmått eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller av KFF-nämnden godkänt underlag ska föreligga.

§ 5 a Omställningsersättning

Omställningsersättning utbetalas med ett engångsbelopp om 50 procent av inkomstbasbeloppet vid tiden för ansökan. Omställningsersättning betalas ut i proportion enligt följande:

Arbetstagarens ordinarie arbetstid vid uppsägningstillfället dividerat med Heltidsmått som anges i tillämpligt villkorsavtal = procentandel av engångsbelopp

Uppsagd arbetstagare som påbörjat eller tackat nej till erbjuden anställning i samma företag/organisation eller annat företag/organisation inom samma koncern men med ett lägre ordinarie arbetstidsmått än i den tidigare anställningen erhåller omställningsersättningen enligt följande:

Arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått vid uppsägningstillfället minus arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått i den erbjudna anställningen dividerat med Heltidsmåttet som anges i tillämpligt villkorsavtal = procentandel av engångsbelopp.

Arbetstagare vars arbetstidsvillkor omreglerats till ett lägre ordinarie arbetstidsmått än i den tidigare anställningen erhåller, oavsett om arbetstagaren tackar ja eller nej till erbjudandet omställningsersättning enligt följande:

Arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått vid uppsägningstillfället minus arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått i den erbjudna anställningen dividerat med Heltidsmåttet som anges i tillämpligt villkorsavtal = procentandel av engångsbelopp 

På förfallen Omställningsersättning betalas inte ränta.

§ 5 b Ansökan respektive beslut om omställningsersättning

Ansökan om omställningsersättning görs av arbetstagaren till Stiftelsen.

Beslut om omställningsersättning i det enskilda fallet fattas av Stiftelsen.

Arbetstagaren och arbetsgivare ska lämna de uppgifter som Stiftelsen begär för att kunna fastställa rätten till omställningsersättning och för att kunna beräkna den.

Stiftelsen har rätt att avräkna ett felaktigt utbetalt belopp från en senare utfallande förmån.

För det fall arbetstagaren åberopar att hen omfattas av Omställningsavtalet på grund av omreglering av arbetstidsmåttet, ska protokoll bifogas anmälan och ansökan till Stiftelsen.

Omställningsersättning är en personlig förmån och kan inte överlåtas till annan.

§ 6 Begränsningar i rätten till aktivt omställningsstöd och omställningsersättning

Arbetstagare som inte inom 18 månader efter anställningens upphörande ansökt om omställningsersättning eller tagit del av det aktiva omställningsstödet förlorar sin rätt därtill.

Arbetstagare kan endast återkvalificera sig till att omfattas av Omställningsavtal Fremia – LO genom att åter uppfylla kraven enligt bestämmelserna under §§ 1 och 2 och samtidigt inte vara undantagen i enlighet med villkoren enligt § 2.

Tid före det datum då omställningsersättning utbetalats, eller, vad avser rätt till aktivt omställningsstöd den dag då föregående aktiva omställningsstöd upphört, får inte medräknas vid ny ansökan om omställningsersättning eller aktivt omställningsstöd.

§ 7 Tvist

Tvist ska handläggas på sätt som anges i huvudavtalet mellan LO och Fremia. Innan en tvist kan bli föremål för central förhandling ska ärendet hänskjutas till KFF-nämnden för utlåtande.

§ 8 Övergång från nuvarande trygghetsanordningar

Detta avtal ersätter fr o m den 1 januari 2019 samtliga trygghetsavtal/motsvarande avtal tecknade mellan Fremia och LO samt mellan Fremia och förbund inom LO.

Detta avtal omfattar arbetstagare vars anställning sägs upp fr o m den 1 januari 2019.

Arbetstagare vars anställning sagts upp den 31 december 2018 eller dessförinnan omfattas av tidigare trygghetsavtal/motsvarande och erhåller förmåner utifrån dessa bestämmelser.