Förebyggande omställningsarbete

Att arbeta med förebyggande omställningsarbete är ett sätt för er som arbetsgivare att möta aktuella kompetensbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. CIKO:s förebyggande omställningsarbete består av två delar:

1. Individuell kompetensutvecklingsplan


Genom att ta fram en kompetensutvecklingsplan kan vi tillsammans säkerställa att företagets behov matchar de anställdas kunskaper och färdigheter.

CIKO tar i första hand fram individuella kompetensutvecklingsplaner riktade till anställda med osäker anställning. Detta för att hen ska få möjlighet att se om det finns nya möjligheter inom företaget samt vilket behov av kompetensutveckling som finns.

Syfte och mål


Syftet med planen är att se om det finns förutsättningar för att matcha företagets behov med medarbetarens ambitioner. Målet är se vilka insatser som behöver göras för att medarbetare ska uppfylla kraven för framtida tjänster inom företaget.

Vilka medarbetare omfattas?


Medarbetare som omfattas av omställningsavtalet upprättat av KFO/LO och riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det här bidrar CIKO med:


CIKO bekostar och tillsätter en erfaren rådgivare som leder arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplanen i nära samarbete med företagets HR-funktion och medarbetaren.

Det här bidrar arbetsgivaren med:


Arbetsgivaren bidrar genom att samordna och genomföra arbetet gällande kompetensutvecklingsplan tillsammans med lokala fackliga parter samt frigöra tid för deltagare.

Så här går det till:

 1. Som arbetsgivare ska ni, inom ramen för en pågående MBL-förhandling eller samverkan komma överens med lokal facklig organisation, om att den förebyggande omställningsinsatsen är lämplig.
 2. Som arbetsgivare ska ni, tillsammans med facket, informera medarbetaren att hen har rätt till en kompetensutvecklingsplan.
 3. Er/era medarbetare ska vara intresserad av att genomföra arbetet.
 4. Ni skickar, tillsammans med facket, in ansökan till CIKO om att få stöd för kompetensutvecklingsplan.
 5. Vi gör en bedömning av ansökan och godkänns ansökan tar en rådgivare från CIKO kontakt med er och startar upp arbetet i nära samarbete med er HR-funktion och medarbetaren.

Ansökan förebyggande omställningsarbete     

 

2. Utbildningsinsats vid arbetsbrist

Om ni står inför att behöva säga upp anställda på grund av arbetsbrist, så kan CIKO hjälpa till med att finansiera en utbildningsinsats för de anställda som riskerar att sägas upp. Det krävs bland annat att det pågår en MBL-förhandling om arbetsbrist och att de anställda tillhör en yrkesgrupp som arbetsgivaren inte längre har behov utav.

Syfte och mål

Syftet är att identifiera medarbetare eller grupper som är behov av utbildning. Målet är att ge dessa rätt kunskaper som stärker företagets förutsättningar och därigenom minskar risken för övertalighet.

Vilka medarbetare omfattas?

Medarbetare som omfattas av villkoren i omställningsavtalet KFO/LO.

Det här bidrar CIKO med:

Ett stort nätverk av utbildningsföretag samt finansiering av utbildningsinsatsen, helt eller delvis.

Det här bidrar ni med:

Egeninsats i form av exempelvis:

 • frigöra tid för medarbetare
 • bekosta eventuell vikarie
 • delfinansiering av utbildningsinsatsen

Så här går det till:

 1. Ni ska, inom ramen för en pågående MBL-förhandling eller samverkan komma överens med lokal facklig organisation, om att den förebyggande omställningsinsatsen är lämplig.
 2. Ni ska, tillsammans med era lokala fackliga representanter, skicka in en ansökan till CIKO om att få stöd för genomförande av utbildningsinsatsen.
 3. CIKO gör en bedömning av ansökan och lämnar besked.
 4. Godkänns ansökan tar en rådgivare från CIKO kontakt med er och presenterar förslag på leverantör av utbildningsinsatsen.

Ansökan förebyggande omställningsarbete 

Läs om Förenade Cares arbete